Očkovací kalendár

<< NASPÄŤ

OČKOVACÍ KALENDÁR PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE OSÔB, KTORÉ DOSIAHLI URČENÝ VEK (PLATNOSŤ OD 1.1.2012)

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR Č. 273/2010 Z. z.


ROČNÍK NARODENIA VEK DRUH OČKOVANIA TYP OČKOVANIA
2012 3. – 4. mesiac Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna) vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna, (DTaP- VHB-HIB- LPV), pneumokokové invazívne ochorenia, (konjugovaná vakcína (PCV*), simultánna aplikácia s hexavakcínou) I. dávka(základné očkovanie)
2012 5. – 6. mesiac II. dávka (základné očkovanie)
2012 11. – 12. mesiac III. dávka (základné očkovanie)
2011 od 15. mesiaca, najneskôr do 18.mesiaca života Morbilli (osýpky), Mumps, Rubeola (MMR) základné očkovanie
2007 v 6. roku života Diftéria (záškrt), Tetanus, Pertussis (acelulárna)
Detská obrna(DTaP-IPV)
preočkovanie
2002 v 11. roku života Morbilli, Mumps, Rubeola
(MMR)
preočkovanie
2000 v 13. roku života Diftéria, Tetanus, Pertussis (acelulárna),
Detská obrna, (DTaP-IPV)
preočkovanie
X Dospelí * Diftéria, Tetanus (dT) preočkovanie každých 15 rokov

Poznámka: * Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokia l je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v pripade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej po každých 15. rokoch.

Poskytujeme aj nadštandardné (odporúčané) očkovanie mimo očkovacieho kalendára (ako napríklad proti kliešťovej encefalitíde, žltačke typu A, žltačke typu B, hnisavej meningitíde, rakovine krčku maternice, atď.) podľa želania rodičov.