Cenník výkonov

Ospravedlnenie neprítomnosti v ZŠ a SŠ (ak nemá žiacku knižku alebo študentský preukaz)* 1.0,-€
Vystavenie potvrdenia o návšteve lekára pre rodičov* 1.0,-€
Vyšetrenie CRP nekapitovaný poistenec alebo na vlastnú žiadosť 7.0,-€
Potvrdenie o zdravotnom stave do školy v prírode 5.0,-€
Potvrdenie o zdravotnom stave do táborov 5.0,-€
Potvrdenie o spôsobilosti na štúdium SŠ, VŠ 10.0,-€
Aplikácia očkovacej látky v ambulancii mimo očkovania hradeného z verejného poistenia 5.0,-€
Vyšetrenie a potvrdenie o spôsobilosti na štúdium na športovej škole 15.0,-€
Potvrdenie na registračný športový preukaz 10.0,-€
Potvrdenie o zdravotnom stave na zaradenie do predškolského zariadenia 5.0,-€
Vstupná, výstupná a mimoriadna lekárska prehliadka pre zamestnávateľa 15.0,-€
Potvrdenie o zdravotnom stave pre jasle a MŠ po chorobe 1.0,-€
Potvrdenie o dočasnom vyradení dieťaťa z MŠ 3.0,-€
Vyšetrenie a vyplnenie tlačiva pre štúdium v zahraničí 20.0,-€
Potvrdenie o zdravotnom stave pre kurzy plávania 3.0,-€
Potvrdenie o zdravotnom stave pre rôzne športové aktivity 3.0,-€
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 15.0,-€
Potvrdenie pre sociálnu poisťovňu 5.0,-€
Výpis z dokumentácie na vlastnú žiadosť 5.0,-€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pred cestou do zahraničia po slovensky 15.0,-€
Vystavenie zdravotného preukazu 10.0,-€
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 30.0,-€
Vyšetrenie pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty 10.0,-€
Vyšetrenie cudzinca alebo pacienta bez zdravotného poistenia v SR 20.0,-€
Vyšetrenie pre kozmetické účely 15.0,-€
Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta, rodiča + práca laboratória 5.0,-€
Vystavenie duplikátu po strate výmenného lístka 1.0,-€
Vystavenie duplikátu očkovacieho alebo zdravotného preukazu 5.0,-€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane 40.0,-€
Materská dovolenka – výpis na jej predĺženie 10.0,-€
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín v ambulancii 20.0,-€
Možnosť využívať na konzultácie súkromné mobilné telefónne číslo lekárky 250,-€ ročne
Nastreľovanie náušníc 35.0,-€


* Potvrdenie do žiackej knižky a na priepustku od zamestnávateľa je bezplatné.